การประกวดแข่งขันแนวคิดนวัตกรรมยานยนต์ Keep moving forward together 2022

หัวข้อการประกวด

นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพื่อการประหยัดพลังงาน, เพื่อความปลอดภัย, เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติ หรือ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนท้องถนน

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564

กติกา และการตัดสิน การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ

คณะกรรมการจะคัดเลือกการนำเสนอแนวคิด (CONCEPTUAL DESIGN) ผ่าน คลิป VDO ของผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ดีที่สุด และมีความเป็นไปได้ในการเป็นยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อให้เจ้าของโครงงานนำเสนอในรอบตัดสิน มีเกณฑ์การตัดสินดังนี้

1. ความเป็นนวัตกรรมที่ยังไม่เคยมีมาก่อน 50 %

2. เป็นแนวคิดที่มีความคิดสร้างสรรค์ 25 %

3. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 25 %

เจ้าของผลงานเตรียมนำเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการตัดสิน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 มีนาคม 2565
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ วันที่ 23 มีนาคม 2565
  • การประกวดและการนำเสนอผลงาน วันที่ 26 มีนาคม 2565

สิ่งที่ต้องส่งในการประกวด

คลิป VDO นำเสนอแนวความคิด ความยาว 3 – 5 นาที

เจ้าของผลงานทุกท่านเตรียมนำเสนอแนวคิด ต่อคณะกรรมการตัดสิน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย หากไม่มานำเสนอด้วยตนเอง ถือว่าสละสิทธิ์

กรอกข้อมูลการสมัคร

กรอกข้อมูลการรับสมัครผ่าน Link Google Forms URL:// https://forms.gle/GxtBN7muxi5Nvfap9 หรือสแกน QRCode

  1. ผู้สมัครต้อง Upload คลิป VDO การนำเสนอแนวคิดผ่านทาง www.chiangrai.rmutl.ac.th ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565 (ทั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันสามารถ Upload ไฟล์นำเสนอ ที่มีการแก้ไข ได้จนถึงวันที่วันที่ 20 มีนาคม 2565)
  2. ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ วันที่ 23 มีนาคม 2565 ผ่านทาง www.chiangrai.rmutl.ac.th

เจ้าของผลงานทุกท่านต้องเตรียมนำเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการตัดสิน และ เข้าร่วมพิธีประกาศผลพร้อมมอบรางวัล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

เงื่อนไขการประกวด

1. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน

2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดและเด็ดขาด

3. เจ้าของแนวคิดจะต้องนำผลงานของตนเอง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00 – 15:00 น.

4. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัล และ/หรือ ริบรางวัลคืน หากผู้เข้าประกวดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง

รางวัล

รางวัลที่ 1 ได้รับ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 ได้รับ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 ได้รับ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย ได้รับ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษารางวัลละ 500 บาท จำนวน 20 รางวัล

รางวัล POPULAR VOTE ได้รับ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษารางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

คณะกรรมการ และเกณฑ์การตัดสินผลงาน

คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะพิจารณาตัดสินผลงาน

ออกแบบตามหัวข้อต่อไปนี้

1. ความเป็นนวัตกรรมที่ยังไม่เคยมีมาก่อน 30 %

2. แนวคิดที่มีความคิดสร้างสรรค์ 25 %

3. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 25 %

4. การนำเสนอ 20 %

หมายเหตุ : *กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Scroll Up