กำหนดการรับสมัคร

ติดตามข้อมูลข่าวสารเร็ว ๆ นี้

รอบการรับสมัคร

รอบ Pre : Pre-Entrance (กำลังศึกษา อยู่ในระดับคุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

 • รับเป็นบางหลักสูตร
 • คัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์
 • เลือกได้ 1 สาขา
 • ค่าสมัคร 300 บาท
 • Clearing House (เฉพาะวุฒิ ม.6)

รอบ 1 : TCAS 1 โควตาและ Portfolio (กำลังศึกษา อยู่ในระดับคุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

 • รับสมัครออนไลน์
 • รับทุกหลักสูตร
 • คัดเลือกจาก Portfolio
 • เลือกได้ 1 สาขา
 • ค่าสมัคร 300 บาท
 • Clearing House (เฉพาะวุฒิ ม.6)

รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและ สอบตรง (กำลังศึกษา อยู่ในระดับคุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

 • รับสมัครออนไลน์
 • รับทุกหลักสูตร
 • คัดเลือกจากคะแนนสอบตรง
 • เลือกได้ 1 สาขา
 • ค่าสมัคร 300 บาท
 • Clearing House (เฉพาะวุฒิ ม.6)

รอบ 3 : Admission (คุณวุฒิ ม.6)

 • รับสมัครทางออนไลน์
 • รับสมัครเฉพาะบางหลักสูตร
 • คัดเลือกจากคะแนน TGAT TPAT A-Level ของแต่ละหลักสูตร
 • รับเฉพาะวุฒ ม.6 เท่านั้น
 • เลือกได้ 1 สาขา
 • ค่าสมัคร 300 บาท

หลักสูตรที่เปิดรับ

กรอกข้อมูล รหัส หลักสูตร หรือคุณวุฒิที่รับสมัคร เพื่อค้นหา


รหัส
หลักสูตร
คุณวุฒิที่รับสมัคร
แผนรับ
ค่าเทอม
995 ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ม.3 ทุกแผนการเรียน
30
18,500
851 ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต หรือ ปวช.ที่มีสาระการเรียนรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังรวมกันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
30
10,500
854 ปวส.สาขาวิชาช่างโยธา ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ หรือเทียบเท่าท่า
30
10,500
852 ปวส.สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
20
10,500
151 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
90
16,000
153 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส.ทุกสาขาวิชา
60
16,000
154 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตรปวส.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
30
16,000
155 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง และข่างเชียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า และต้องมีวุฒิ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา
60
16,000
158 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา - ภาคพิเศษ ร่วมกับสถานประกอบการ ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง และข่างเชียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า และต้องมีวุฒิ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา
30
32,000
156 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือหลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผน ช่างท่อประสาน ช่างโลหะ ช่างแม่พิมพ์ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างซ่อมบำรุง ช่างเมคคาทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
60
16,000
157 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.6 ทุกแผนการเรียน  หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือ ประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ หรือ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และ ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ ประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
30
16,000
197 ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม บ.สยามมิชลิน (แหลมฉบัง) ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
30
251 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ การบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ การโรงแรม การท่องเที่ยวและการบริการ
20
12,000
294 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ การบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ การโรงแรม การท่องเที่ยวและการบริการ
60
24,000
257 บธ.บ.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ การบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ การโรงแรม การท่องเที่ยวและการบริการ
20
12,000
254 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส.การบัญชี
60
12,000
255 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การตลาดและการตลาดดิจิทัล ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ การบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ การโรงแรม การท่องเที่ยวและการบริการ
20
12,000
256 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา และปวส. ทุกสาขาวิชา
30
12,000

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566