ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับสมัคร

 

รอบ 1 : Portfolio (กำลังศึกษา อยู่ในระดับคุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

รายการ กำหนดการ
1.สมัครทางไปรษณีย์ ที่อยู่ งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ เลขที่ 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 1-25 ธ.ค. 64
2.สมัครด้วยออนไลน์ ผ่านเว็บ สวท. URL :https://entrance.rmutl.ac.th 1-31 ธ.ค. 64
3.คัดเลือกจาก Protfolio แสดงความสามารถพิเศษ
4.ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ ประกาศแจ้งในภายหลัง
5.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ประกาศแจ้งในภายหลัง
6.ลงทะเบียนผ่านระบบ MY TCAS (เฉพาะวุฒิ ม.6) ประกาศแจ้งในภายหลัง
7.ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ประกาศแจ้งในภายหลัง
8.ชำระเงินค่าเทอม 1/2565 12-19 ก.พ. 65
 

รอบ 2 : โควตาและยื่นคะแนน (คุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

รายการ กำหนดการ
1.สมัครทางไปรษณีย์ ที่อยู่ งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ เลขที่ 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 1 มี.ค. 65
2.สมัครด้วยออนไลน์ ผ่านเว็บ สวท. URL :https://entrance.rmutl.ac.th 1 มี.ค. 65 เป็นต้นไป
3.คัดเลือกจาก GPA คะแนนสอบ GAT PAT วิชาสามัญและ Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ (ในกลุ่มวุฒิเดิมของผู้เรียน)
4.ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ ประกาศแจ้งในภายหลัง
5.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ประกาศแจ้งในภายหลัง
6.ลงทะเบียนผ่านระบบ MY TCAS (เฉพาะวุฒิ ม.6) ประกาศแจ้งในภายหลัง
7.ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ประกาศแจ้งในภายหลัง
8.ชำระเงินค่าเทอม 1/2565 10-17 พ.ค. 65

รอบ 3 : Admission (คุณวุฒิ ม.6)

รายการ กำหนดการ
1.สมัครทางไปรษณีย์ ที่อยู่ งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ เลขที่ 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 2-10 พ.ค. 65
2.สมัครด้วยออนไลน์ ผ่านเว็บ ทปอ. URL :http://www.cupt.net 2-10 พ.ค. 65
3.ประกาศเกณฑ์คัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. MY TCAS โดยใช้คะแนน GAT/PAT ประกาศแจ้งในภายหลัง
4.ประกาศผล 2 ครั้ง ผ่านเว็บ ทปอ. URL :http://www.cupt.net ประกาศแจ้งในภายหลัง
5.ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ประกาศแจ้งในภายหลัง
6.ชำระเงินค่าเทอม 1/2565 5-7 มิ.ย. 65

รอบ 4 : Extra (คุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

รายการ กำหนดการ
1.สมัครทางไปรษณีย์ ที่อยู่ งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ เลขที่ 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 ประกาศแจ้งในภายหลัง
2.สมัครด้วยออนไลน์ ผ่านเว็บ สวท. URL :https://entrance.rmutl.ac.th ประกาศแจ้งในภายหลัง
3.เปิดรับเฉพาะบางหลักสูตร ที่มีจำนวนนักศึกษายังไม่ครบ จาก รอบ 1-3
4.ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ประกาศแจ้งในภายหลัง
8.ชำระเงินค่าเทอม 1/2565 ประกาศแจ้งในภายหลัง

รอบการรับสมัคร

รอบ 1 : Portfolio (กำลังศึกษา อยู่ในระดับคุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

 • รับสมัครออนไลน์ 1-31 ธ.ค. 64 ผ่านเว็บ สวท. URL : http://entrance.rmutl.ac.th
 • ไม่สอบข้อเขียน
 • ต้องมี Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ
 • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย (ยกเว้น Portfolio ด้านนักกีฬา/ผู้นำนักศึกษา)
 • มีโควตาพิเศษ
 • เลือกได้ 1 สาขา
 • ค่าสมัคร 300 บาท
 • Clearing House (เฉพาะวุฒิ ม.6)

รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและยื่นคะแนน (คุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

 • รับสมัครออนไลน์ 1 มี.ค. 65 ผ่านเว็บไซต์ สวท. URL : http://entrance.rmutl.ac.th
 • ไม่สอบข้อเขียน
 • คัดเลือกจาก GPA คะแนน GAT PAT วิชาสามัญ และมี Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ
 • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย มีโควตาพิเศษ
 • เลือกได้ 1 สาขา
 • ค่าสมัคร 300 บาท
 • Clearing House (เฉพาะวุฒิ ม.6)

รอบ 3 : TCAS 3 Admission (คุณวุฒิ ม.6)

 • รับสมัครออนไลน์ 2 – 10 พ.ค. 65 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ MYTCAS
 • คัดเลือกจาก GPA คะแนน GAT PAT
 • Clearing House (เฉพาะวุฒิ ม.6)
 • ประกาศผล 2 ครั้ง

รอบ 4 : Extra (คุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

 • รับสมัครเฉพาะบางหลักสูตรที่มีนักศึกษายังไม่ครบ จาก รอบ 1-3 ให้เต็มจำนวน
 • ประกาศแจ้งในภายหลัง

หลักสูตรที่เปิดรับ

กรอกข้อมูล รหัส หลักสูตร หรือคุณวุฒิที่รับสมัคร เพื่อค้นหา


รหัส
หลักสูตร
คุณวุฒิที่รับสมัคร
แผนรับ
ค่าเทอม
851 ปวส.ไฟฟ้า ปวช.ไฟฟ้ากำลัง หรือ ปวช.ที่มีสาระการเรียนรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังรวมกันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
30
7,000
151 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
60
9,000
159 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)  ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า และต้องมีใบรับรองการทำงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
30
22,000
153 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส.ทุกสาขาวิชา
60
9,000
154 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตรปวส.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
30
9,000
155 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง และข่างเชียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า และต้องมีวุฒิ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา
60
9,000
156 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือหลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผน ช่างท่อประสาน ช่างโลหะ ช่างแม่พิมพ์ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างซ่อมบำรุง ช่างเมคคาทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
60
9,000
157 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.6 ทุกแผนการเรียน  หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือ ประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ หรือ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และ ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ ประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
30
9,000
158 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม อัตโนมัติ- วิศวกรรมระบบควบคุม อัตโนมัติ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตรปวส.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
30
9,000
251 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ การบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ การโรงแรม การท่องเที่ยวและการบริการ
30
7,500
253 บธ.บ.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ การบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ การโรงแรม การท่องเที่ยวและการบริการ
30
7,500
254 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส.การบัญชี
90
7,500
255 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การตลาดและการตลาดดิจิทัล ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ การบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ การโรงแรม การท่องเที่ยวและการบริการ
20
7,500
256 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา และปวส. ทุกสาขาวิชา
60
7,500

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564