ข่าวประชาสัมพันธ์

  กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
  ลำดับ รายละเอียด กำหนดการ
  1 การรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ
  2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ
  3 การเรียนปรับพื้นฐาน อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ
  4 การอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ
  5 เปิดภาคการศึกษา 1/2566 19 มิถุนายน 2566

  กำหนดการรับสมัคร

  รอบ Pre : Pre-Entrance (กำลังศึกษา อยู่ในระดับคุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

  รายการ กำหนดการ
  1.สมัครเลือกหลักสูตร 10-30 ก.ย.65
  2.พิมพ์ใบชำระเงิน/ชำระเงินค่าสมัคร 10-30 ก.ย.65
  3.อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร 10-30 ก.ย.65
  4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 ต.ค. 65
  5.สอบสัมภาษณ์ รายงานตัว เวลา 09.00 น. 15 ต.ค. 65
  6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 19 ต.ค. 65
  7.ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้อง Clearing House 24 ต.ค. 65
  8.Clearing House (เฉพาะผู้มีรายชื่อ) 7-8 ก.พ. 66
  9. ชำระเงินค่าเทอม 1/66  
  – มีรายชื่อ Clearing House ต้อง Clearing House ก่อนชำระเงิน
  และชำระเงินค่าเทอม
  13-15 ก.พ. 66
  – ไม่มีรายชื่อ Clearing House ไม่ต้อง Clearing House ให้ชำระเงินค่าเทอม
  24-26 ต.ค. 65

  รอบ 1 : TCAS 1 โควตาและ Portfolio (กำลังศึกษา อยู่ในระดับคุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

  รายการ กำหนดการ
  1.สมัครทางไปรษณีย์
  ที่อยู่ งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ เลขที่ 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน
  จ.เชียงราย 57120
  10 พ.ย. – 25 ธ.ค. 65
  2.สมัครด้วยออนไลน์ ผ่านเว็บ สวท. URL :https://entrance.rmutl.ac.th 10 พ.ย. – 25 ธ.ค. 65
  3.คัดเลือกจาก Protfolio แสดงความสามารถพิเศษ
  4.พิมพ์ใบสมัคร/ชำระเงินค่าสมัคร 10 พ.ย. – 25 ธ.ค. 65
  5.อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร 10 พ.ย. – 25 ธ.ค. 65
  6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 17 ม.ค. 66
  7.สอบสัมภาษณ์ รายงานตัว เวลา 09.00 น. 21 ม.ค. 66
  8.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 1 ก.พ. 66
  9.ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้อง Clearing House 2 ก.พ. 66
  10.Clearing House (เฉพาะผู้มีรายชื่อ) 7-8 ก.พ. 66
  11. ชำระเงินค่าเทอม 1/66 13-15 ก.พ. 66

  รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและ สอบตรง (กำลังศึกษา อยู่ในระดับคุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

  รายการ กำหนดการ
  1.สมัครทางไปรษณีย์
  ที่อยู่ งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ เลขที่ 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน
  จ.เชียงราย 57120
  20 ก.พ. – 20 มี.ค.66
  2.สมัครด้วยออนไลน์ ผ่านเว็บ สวท. URL :https://entrance.rmutl.ac.th 20 ก.พ. – 20 มี.ค.66
  3.คัดเลือกจากคะแนนสอบตรง
  4.พิมพ์ใบสมัคร/ชำระเงินค่าสมัคร 20 ก.พ. – 20 มี.ค.66
  5.อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร 20 ก.พ. – 20 มี.ค.66
  6.ประกาศเลขที่นั่งสอบ 25 มี.ค. 66
  7.สอบข้อเขียน 1 เม.ย. 66
  8.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 5 เม.ย. 66
  9.สอบสัมภาษณ์ รายงานตัว 09.00 น. 17 เม.ย. 66
  10.ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 1 พ.ค. 66
  11.ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้อง Clearing House 2 พ.ค. 66
  12.Clearing House (เฉพาะผู้มีรายชื่อ) 4-5 พ.ค. 66
  13. ชำระเงินค่าเทอม 1/66 9-11 พ.ค. 66

  รอบ 3 : Admission (คุณวุฒิ ม.6)

  รายการ กำหนดการ
  1.สมัครด้วยออนไลน์ ผ่านเว็บ ทปอ. URL :https://www.mytcas.com 2-10 พ.ค. 66
  2.คัดเลือกจากคะแนน TGAT TPAT A-Level ของแต่ละหลักสูตร  
  3.สอบสัมภาษณ์ อยู่ระหว่างพิจารณา
  4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ อยู่ระหว่างพิจารณา
  5.ยืนยันสิทธิ์ Clearing House อยู่ระหว่างพิจารณา
  6.ชำระเงินค่าเทอม 1/66 อยู่ระหว่างพิจารณา

  รอบการรับสมัคร

  รอบ Pre : Pre-Entrance (กำลังศึกษา อยู่ในระดับคุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

  • รับเป็นบางหลักสูตร
  • คัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์
  • เลือกได้ 1 สาขา
  • ค่าสมัคร 300 บาท
  • Clearing House (เฉพาะวุฒิ ม.6)

  รอบ 1 : TCAS 1 โควตาและ Portfolio (กำลังศึกษา อยู่ในระดับคุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

  • รับสมัครออนไลน์ 10 พ.ย. 25 ธ.ค. 65 ผ่านเว็บไซต์ สวท. URL : http://entrance.rmutl.ac.th
  • รับทุกหลักสูตร
  • คัดเลือกจาก Portfolio
  • เลือกได้ 1 สาขา
  • ค่าสมัคร 300 บาท
  • Clearing House (เฉพาะวุฒิ ม.6)

  รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและ สอบตรง (กำลังศึกษา อยู่ในระดับคุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

  • รับสมัครออนไลน์ 20 ก.พ. - 20 มี.ค. 66 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ https://entrance.rmutl.ac.th
  • รับทุกหลักสูตร
  • คัดเลือกจากคะแนนสอบตรง
  • เลือกได้ 1 สาขา
  • ค่าสมัคร 300 บาท
  • Clearing House (เฉพาะวุฒิ ม.6)

  รอบ 3 : Admission (คุณวุฒิ ม.6)

  • รับสมัครทางออนไลน์ 2-10 พ.ค. 66 ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. URL ://https://www.mytcas.com/
  • รับสมัครเฉพาะบางหลักสูตร
  • คัดเลือกจากคะแนน TGAT TPAT A-Level ของแต่ละหลักสูตร
  • รับเฉพาะวุฒ ม.6 เท่านั้น
  • เลือกได้ 1 สาขา
  • ค่าสมัคร 300 บาท

  หลักสูตรที่เปิดรับ

  กรอกข้อมูล รหัส หลักสูตร หรือคุณวุฒิที่รับสมัคร เพื่อค้นหา


  รหัส
  หลักสูตร
  คุณวุฒิที่รับสมัคร
  แผนรับ
  ค่าเทอม
  995 ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ม.3 ทุกแผนการเรียน
  30
  18,500
  851 ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต หรือ ปวช.ที่มีสาระการเรียนรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังรวมกันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
  30
  10,500
  854 ปวส.สาขาวิชาช่างโยธา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือปวช.ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือเทียบเท่า
  20
  10,500
  853 ปวส.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
  30
  10,500
  852 ปวส.สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
  20
  10,500
  151 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
  60
  16,000
  193 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) ร่วมกับถานประกอบการ ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า และต้องมีใบรับรองการทำงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
  30
  32,000
  153 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส.ทุกสาขาวิชา
  60
  16,000
  154 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตรปวส.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
  30
  16,000
  155 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง และข่างเชียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า และต้องมีวุฒิ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา
  50
  16,000
  194 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา - ภาคพิเศษ ร่วมกับสถานประกอบการ ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง และข่างเชียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า และต้องมีวุฒิ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา
  25
  32,000
  156 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือหลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผน ช่างท่อประสาน ช่างโลหะ ช่างแม่พิมพ์ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างซ่อมบำรุง ช่างเมคคาทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
  60
  16,000
  157 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.6 ทุกแผนการเรียน  หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือ ประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ หรือ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และ ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ ประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
  30
  16,000
  158 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม อัตโนมัติ- วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตรปวส.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
  30
  16,000
  251 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ การบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ การโรงแรม การท่องเที่ยวและการบริการ
  30
  12,000
  253 บธ.บ.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ การบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ การโรงแรม การท่องเที่ยวและการบริการ
  45
  12,000
  254 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส.การบัญชี
  60
  12,000
  255 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การตลาดและการตลาดดิจิทัล ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ การบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ การโรงแรม การท่องเที่ยวและการบริการ
  20
  12,000
  256 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา และปวส. ทุกสาขาวิชา
  30
  12,000

  ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566