กำหนดการรับสมัคร

 

รอบ 1 : Portfolio (ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

รายการกำหนดการ

1.สมัครทางไปรษณีย์

ที่อยู่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 128 ถ.ห้วยแก้ว

ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

1-25 ธ.ค. 63
2.สมัครด้วยออนไลน์ ผ่านเว็บ สวท. URL :http://entrance.rmutl.ac.th/Qc1-31 ธ.ค. 63
3.สมัครด้วยตนเอง เฉพาะกลุ่มนักกีฬาและกิจกรรมเท่านั้น10 ม.ค. 64
4.ประกาศวันสอบสัมภาษณ์13 ม.ค. 64
5.สอบสัมภาษณ์ แสดง portfolio ในวันสอบสัมภาษ์ (สอบสัมภาษณ์วันเดียว)16 ม.ค. 64
6.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์10 ก.พ. 64
7.ลงทะเบียนผ่านระบบ MY TCAS
(เฉพาะวุฒิ ม.6 ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 64) ผ่านเว็บ:https://www.mytcas.com
5 ม.ค. 64
8.ยืนยันสิทธิ์ Clearing House (ต้องลงทะเบียน MY TCAS ก่อน)22-28 ก.พ.64
9.ชำระเงินค่าเทอม 1/25645-9 มี.ค. 64

รอบ 2 : โควตาและสอบตรง (ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

รายการ กำหนดการ
1.สมัครด้วยออนไลน์ ผ่านเว็บ สวท. URL :https://entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที่ 10 15-31 มี.ค. 64
2.สอบข้อเขียน 18 เม.ย. 64
3.ประกาศผลสอบข้อเขียน
4.สอบสัมภาษณ์
5.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 8 พ.ค. 64
6.ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
7.ชำระเงินค่าเทอม 1/2564 21-25 พ.ค. 64

รอบ 3 : Admission (ม.6)

รายการ กำหนดการ
1.สมัครด้วยออนไลน์ ผ่านเว็บ ทปอ. URL :http://www.cupt.net 7-15 พ.ค. 64
2.ประกาศผลสอบข้อเขียน Admission 1 22 พ.ค. 64
3.ประกาศผลสอบข้อเขียน Admission 2 1 มิ.ย. 64
4.สอบสัมภาษณ์ 4-8 มิ.ย. 64
5.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
6.ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
7.ชำระเงินค่าเทอม 1/2564 11-15 มิ.ย. 64

รอบ 4 : Extra Lanna (ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดการ

รอบการรับสมัคร

รอบ 1 :TCAS 1 Portfolio (ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

 • รับสมัครออนไลน์ 1-31 ธ.ค. 63 ผ่านเว็บ สวท. URL : http://entrance.rmutl.ac.th/Qc
 • ไม่สอบข้อเขียน
 • ต้องมี Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ
 • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย (ยกเว้น Portfolio ด้านนักกีฬา/ผู้นำนักศึกษา)
 • มีโควตาพิเศษ
 • เลือกได้ 1 สาขา
 • ค่าสมัคร 300 บาท
 • Clearing House

รอบ 2 : TCAS 2 โควตา (ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

 • รับสมัครออนไลน์ 15 - 31 มี.ค. 64
 • สอบข้อเขียน (วิชาชีพเฉพาะ)
 • ค่าสมัคร 300 บาท
 • Clearing House

รอบ 3 : TCAS 3 Admission (ม.6)

 • รับสมัครออนไลน์ 7 – 15 พ.ค. 64
 • ระดับ ม.6 เท่านั้น
 • ใช้คะแนน Onet , GAT, PAT
 • ประกาศผล 2 ครั้ง 1. Admission1 มทร.ล้านนากำหนด 2. Admission2 ทปอ.กำหนด
 • สมัครผ่านเว็บ ทปอ. URL : http://www.cupt.net
 • รับสมัครทั่วประเทศ
 • Clearing House

รอบ 4 : TCAS 4 Extra Lanna (ม.6/ปวช./ปวส.)

 • รับสมัครด้วยตนเอง ณ งานวิชาการ อาคารสำนักงานบริหาร (อาคารอำนวยการ) มทร.ล้านนา เชียงราย
 • เลือกได้ 1 สาขา
 • ค่าสมัคร 300 บาท

หลักสูตรที่เปิดรับ

กรอกข้อมูล รหัส หลักสูตร หรือคุณวุฒิที่รับสมัคร เพื่อค้นหา


รหัส
หลักสูตร
คุณวุฒิที่รับสมัคร
แผนรับ
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
ค่าเทอม
TCAS 1
TCAS 2
852 ปวส.ไฟฟ้า ปวช.ไฟฟ้ากำลัง หรือ ปวช.ที่มีสาระการเรียนรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังรวมกันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
30
2.00
2.00
7,000
151 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
30
2.50
2.50
9,000
158 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)  ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า และต้องมีใบรับรองการทำงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
30
2.50
2.50
22,000
153 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสหกรรมทุกสาขา หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือหลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส. สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าสาขาที่ระบุในประเภทวิชาอุตสาหกรรมงานคอมพิวเตอร์ หรือประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
60
2.50
2.50
9,000
154 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตรปวส.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
30
2.50
2.50
9,000
155 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง และข่างเชียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า และต้องมีวุฒิ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน
50
3.00
3.00
9,000
156 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือหลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผน ช่างท่อประสาน ช่างโลหะ ช่างแม่พิมพ์ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างซ่อมบำรุง ช่างเมคคาทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า (ยกเว้น ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา)
60
2.50
2.50
9,000
157 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.6 ทุกแผนการเรียน  หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือ ประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ หรือ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
หมายเหตุ สามารถนำวุฒิ ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ ประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เพื่อขอเทียบโอนรายวิชาในภายหลังได้
30
2.50
2.50
9,000
251 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ การบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ การโรงแรม การท่องเที่ยวและการบริการ
60
2.00
2.00
7,500
253 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการโลจิสติกส์ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ การบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ การโรงแรม การท่องเที่ยวและการบริการ
30
2.00
2.00
7,500
254 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส.การบัญชี
90
2.50
2.50
7,500
255 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การตลาด ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ การบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ การโรงแรม การท่องเที่ยวและการบริการ
30
2.00
2.00
7,500
256 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการสารสนเทศ ปวส. ทุกสาขาวิชา
30
2.00
2.00
7,500